Tuesday, October 7, 2014

simple sanskrit: Sanskrit blog: Humour-106

simple sanskrit: Sanskrit blog: Humour-106: हास्यसीकरः-१०६ परिचारिका वेतनवृद्धिम् अवाञ्छत् । सा तस्याः स्वामिनीं प्रार्थयत्,“भवति, अहं मम मासिकवेतने वृद्धिं काङ्क्षामि” । ...