Sunday, October 28, 2012

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८२७. सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप...

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८२७. सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप...: प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्म: सनातन: || अर्थ पूर्वापार चालत आलेला असा धर्म आहे की, सत्य असलेलं खरं बोलावं, कडू लागेल असं खरं सांगू नये...

दैनिकः श्लोकः: समर्थ आत्मेह सुखी स्वभावात्

दैनिकः श्लोकः: समर्थ आत्मेह सुखी स्वभावात्: समर्थ आत्मेह सुखी स्वभावात्कस्मात्तु दुःख्यस्मि कुतश्च मुक्तिः। कुतो विचित्रा त्विति ते मतिर्वै यत्तत्त्वतोऽस्त्येव तदेव सत्यम्॥

Sanskrit Avadhana by Shatavadhani Dr R. Ganesh

Friday, October 26, 2012

Bilhana: Caurapancacika translation

Bilhana

Bilhana - Wikipedia, the free encyclopedia-ಬಿಲ್ಹಣ

Sanskrit Info: Counting

Sanskrit Info: Counting

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८२६. आदौ चित्ते तत: काये सतां सम्पद्यते जरा |

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८२६. आदौ चित्ते तत: काये सतां सम्पद्यते जरा |: असतां तु पुन: काये नैव चित्ते कदाचन  || अर्थ सज्जनांच्या मनात आधी जरा म्हातारपणी यायला पाहिजे असं वैराग्य] येते आणि नंतर त्यांच्या शरीरा...

दैनिकः श्लोकः: कार्याणि ते यान्यकृतान्यतीते

दैनिकः श्लोकः: कार्याणि ते यान्यकृतान्यतीते: कार्याणि ते यान्यकृतान्यतीते यत्ते सुखं लभ्यमलब्धमेव। मा तेषु चिन्तां कुरु शान्त्यभीप्सुर्मानुष्यशक्तिर्न हि सत्यतोऽस्ति॥

Sanskrit news

Soundarya Lahari

Thursday, October 25, 2012

Amalesh Kumar Mishra -- Case Study-Kautilya as Known to Me Through Sanskrit

Kanada

सफलपरीक्षणम् (Successful Examination)

सफलपरीक्षणम् (Successful Examination) « Learn Sanskrit:

'via Blog this'

Kavi Samaya: All Things White

Kavi Samaya: All Things White | Rasala:

'via Blog this'

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८२४. अवज्ञात्रुटितं प्रेम नवीकर्तुं क ईश्वर: |

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८२४. अवज्ञात्रुटितं प्रेम नवीकर्तुं क ईश्वर: |: सन्धिं न याति स्फुटितं लाक्षालेपेन मौक्तिकम् || अर्थ अपमानामुळे तुटलेले प्रेम पुन्हा निर्माण करण्यास कोण बरे समर्थ आहे? [एखाद्याचा अपमान...

दैनिकः श्लोकः: कार्यं न वा कार्यमितीह चिन्ता

दैनिकः श्लोकः: कार्यं न वा कार्यमितीह चिन्ता: कार्यं न वा कार्यमितीह चिन्ता मा भून्न किं चिद्धि फलं ततः स्यात्। कस्त्वं हि किं वा तव जीवितं वै विश्वस्य दुर्वात इहाऽसि सृष्टः॥         ...

Avadhanam

Thursday, October 18, 2012

Brahmi Script - by K. P. Rao

Sanskrit Pronunciation 2 Short Vowels

Sanskrit Pronunciation, Vowels

Kavi Samaya: The Deer on The Moon

दैनिकः श्लोकः: नीराद्वयम्

दैनिकः श्लोकः: नीराद्वयम्: ग्रीष्मर्तोरुष्णताहन्त्र्यै शंकरायै पिपासताम्। जगदानन्ददायै च नमो नीरे नमोऽस्तु ते॥ उष्णे प्रत्यागते नीरा प्रत्येता पुण्यपत्तनम्। सर्वर...

Sanskrit Class Dr. Mª Elena Sierra VEDIC ASTRONOMY Part 1 Barcelona Univ...

SHRI SHARADAA BHUJANGAASHTAKAM - T S Ranganthan -Chants On Devi

History of Sanskrit poetics - Pandurang Vaman Kane

Tuesday, October 16, 2012

Navratri

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८१६. गुणवत्तरपात्रेण च्छाद्यन्ते गुणिनां गुणा: |

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८१६. गुणवत्तरपात्रेण च्छाद्यन्ते गुणिनां गुणा: |: रात्रौ दीपशिखाकान्ति: न भानावुदिते सति || अर्थ माणूस [खूप] गुणी [असला तरी] त्याच्या पेक्षा अधिक गुणी [ज्ञानी] विद्वान जवळ असला तर त्याचे...

दैनिकः श्लोकः: पश्यन्ति मां न मे दुःखम्

दैनिकः श्लोकः: पश्यन्ति मां न मे दुःखम्: पश्यन्ति मां न मे दुःखं मुखं मे न तु मानसम्। अधमो नरकोऽयं हि यत्रैकाक्येव तप्यते॥

durga saptashati adhyay 1 (chapter1)

Sri Narayani Stuthi

Vedic Roots of Hindu Iconography - R. Nagaswamy

Friday, October 12, 2012

Deepak Sarma: Is Sanskrit (In)dispensable for Hindu Liturgy?

Deepak Sarma: Is Sanskrit (In)dispensable for Hindu Liturgy?

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८१३. पुत्रा इव पितुर्गेहे विषये यस्य मानवा: |

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८१३. पुत्रा इव पितुर्गेहे विषये यस्य मानवा: |: निर्भया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तमः || अर्थ ज्याच्या राज्यामध्ये माणसं, ज्याप्रमाणे मूले  आपल्या वडलांच्या घरात वावरतात, तितकी निर्भयप...

दैनिकः श्लोकः: चिन्तयित्वाऽवधार्याऽपि

दैनिकः श्लोकः: चिन्तयित्वाऽवधार्याऽपि: चिन्तयित्वाऽवधार्याऽपि करोत्येव पृथग्जनः। न स्याद्भग्नात्मनोऽदेयं पृथग्जनभवाय मे॥

Rutu Sobha- B. N. U. Sastry

Kiratarjuneeyam- The Hunter and Hero -Romesh Chandre Dutt

Tuesday, October 9, 2012

दैनिकः श्लोकः: यथेच्छेद्दैवमेवं स्यात्

दैनिकः श्लोकः: यथेच्छेद्दैवमेवं स्यात्: यथेच्छेद्दैवमेवं स्यादिति मन्त्रो भवेत्तव। यत्किं चिद्धि करोषीह क्षयते तद्धि निष्फलम्॥

Survival is an uphill task for this Sanskrit paper - Sudharma

Survival is an uphill task for this Sanskrit paper - Times Of India:'via Blog this'

Mational Seminar on Panditraj Jagannath

The Tradition of Indian Manuscripts

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८०९. मनीषिणःसन्ति न ते हितैषिणःहितैषिणःसन्ति न ते ...

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८०९. मनीषिणःसन्ति न ते हितैषिणःहितैषिणःसन्ति न ते ...: सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणां यथौषधं स्वादु हितं च दुर्लभम् || अर्थ जे विद्वान [हुशार] असतात त्यांना [आपल्या] कल्याणाची कळकळ नसते. ज्...

ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ -Prajavani: Art of Living- Sanskrit School , Bangalore'via Blog this'

Monday, October 8, 2012

The Kirâtârjunîya of Bhâravi: with the commentary (the Ghaṇtâpatha) of ... : Bhāravi : Free Download & Streaming : Internet Archive

Kirātārjunīya - Bharavi

Bharavi - Sanskrit Poet

Bharavi - Wikipedia, the free encyclopedia

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८०८. नि:स्वो वष्टि शतं शती दशशतं लक्षं सहस्राधिप: ...

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८०८. नि:स्वो वष्टि शतं शती दशशतं लक्षं सहस्राधिप: ...: चक्रेश: सुरराजतां सुरपति: ब्राहमं पदं वाञ्छति ब्रह्मा विष्णुपदं हरि: शिवपदम् आशावधिं को गत: ||   अर्थ ज्याच्याजवळ काहीच नाही तो शंभर ...

Sanskrit Saptaratna Krithi (Kshetra Mannargudi) - "Sundara Nanda Kumara"...

Mahabharata - 1.06 - The Kauravas' Hatred Grows

Saturday, October 6, 2012

Vallal-Yaar Book chapter wise.

Ramalinga vallalar - Deathless Education: Vallal-Yaar Book chapter wise.: Vallal-Yaar   This book was written by Gnana Sarguru Sivaselvaraj in Tamil. Translated by Vijayan. 1. One Human – Vallalar ...

Friday, October 5, 2012

Sanskrit Divas 2012 ( Part 3)

Sanskrit Divas at Queen Mary's School

Global interest in ancient texts and scriptures revive Sanskrit

Global interest in ancient texts and scr05Fir17.jpgiptures revive 'forgotten language' Sanskrit | Mail Online

Skits in Sanskrit performed ICCT, Memphis USA

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८०६. तृणादपि लघुस्तूल: तूलादपि च याचक: |

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८०६. तृणादपि लघुस्तूल: तूलादपि च याचक: |: वायुना किं न नीतोऽसौ मामयं प्रार्थयेदिति  || अर्थ गवतापेक्षाही कापूस हलका असतो. कापसापेक्षाही याचक [भिकारी] हलका [क्षुद्र] असतो. [कविनी ...

Kavi Samaya: Parrots and Pomegranates

Kavi Samaya: Parrots and Pomegranates | Rasala

Sanskrit, English and Dalits-S. Anand

www.eledu.net/rrcusrn_data/Sanskrit, English and Dalits.pdf-

How to write Sanskrit - Part 1 - Single letters

Tuesday, October 2, 2012

दैनिकः श्लोकः: न जानामीति जानामि

दैनिकः श्लोकः: न जानामीति जानामि: न जानामीति जानामि ह्यज्ञातान्न बिभेमि तु। इति योऽभीत आख्याति देवास्तस्माद्धि बिभ्यति॥

Patnaik for preservation of manuscripts in Kashmir

Patnaik for preservation of manuscripts in Kashmir Ladakh Lastupdate:- Tue, 2 Oct 2012 18:30:00 GMT GreaterKashmir.com

Madhurashtakam मधुराष्टकम Sanskrit Hymn to Lord Krsna

Sanskrit Divas Part 2

Sanskrit Divas Part 1

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८०२. त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि काले धैर्यात्कदाच...

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८०२. त्याज्यं न धैर्यं विधुरेऽपि काले धैर्यात्कदाच...: यथा समुद्रेऽपि च पोतभङ्गे सांयात्रिको वाञ्छति तर्तुमेव || अर्थ [कितीही] वाईट परिस्थिती आली तरी धीर सोडू नये. [गळाठून गेला तर आत्ताच नष्ट...

दैनिकः श्लोकः: करोम्यद्येह यत्पापम्

दैनिकः श्लोकः: करोम्यद्येह यत्पापम्: करोम्यद्येह यत्पापं न बिभेमि हि तत्फलात्। मोक्षः शान्तिः परत्रैव स्मृतिस्तु नरको मम॥

Mahatma Gandhiji on influence of Geeta on his Life

Mahabharata - 1.02 - Pandu Cursed and Blessed