Friday, November 30, 2012

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८५९. नालसा: प्राप्नुवन्त्यर्थान्न शठा न च मायिन: |...

संस्कृत सुभाषिते [अर्थासकट]: ८५९. नालसा: प्राप्नुवन्त्यर्थान्न शठा न च मायिन: |...: न च लोकरवाद्भीता न च शश्वत्प्रक्षिण: || अर्थ आळशी लोकांना; कपटी माणसांना; लबाड माणसाना; लोकांच्या नाव ठेवण्याला जे घाबरतात आणि नेहमी [अध...

No comments:

Post a Comment