Thursday, December 6, 2012

दैनिकः श्लोकः: लौकिकेष्विह दुःखेषु

दैनिकः श्लोकः: लौकिकेष्विह दुःखेषु: लौकिकेष्विह दुःखेषु केन मृत्योर्बिभेषि वै। मृत्युराशा सुहृन्मृत्युर्मृत्युः शरणमुत्तमम्॥

No comments:

Post a Comment