Saturday, December 8, 2012

simple sanskrit:: A lady's smile

simple sanskrit: Sanskrit blog: A lady's smile: स्मितचन्द्रिका तस्या मुखेन्दोः स्मितचन्द्रिका सा विनाशयन्ती स्वमरीचिजालैः। चिन्तातमः प्रेक्षकमानसाब्धौ आनन्दवीचीर्जनयाञ्चकार ...

No comments:

Post a Comment